SUMMER GAELTACHT COURSES @ THE INSTITUTE

3rd – 14th July 2023 | 3ú – 14ú Iúil 2023
Onsite at our Leeson Street, Dublin 2 Campus | Sa scoil ar Shráid Líosain, BÁC 2

The course is designed to provide students with a comprehensive knowledge of the Irish course across Junior Cycle and Leaving Cert. Emphasis will be placed on developing the vocabulary and language skills to achieve success in your exams.

Our Summer Irish Courses at The Institute of Education aim to foster a love of the Irish language and culture through interesting, fun, and interactive classes. Students will improve their oral, aural and written skills during this Summer Irish Course and they will be encouraged to use their language skills in class and during the fun afternoon activities. All students will be provided with a set of notes specifically created for the Institute Summer Irish Courses and they will be taught by exceptional Institute of Education teachers.

Dearadh an cúrsa seo chun eolas cuimsitheach ar chúrsa Gaeilge na hArdteiste nó na Sraithe Sóisearaí a thabhairt do dhaltaí. Cuirfear béim shuntasach ar fhoclóir agus ar scileanna teanga na ndaltaí a fhorbairt chun rath a bhaint amach sna scrúduithe.

Is í príomhaidhm na gcúrsaí Samhraidh Gaeltachta atá againn ag An Institiúid Oideachais ná grá don Ghaeilge agus do chultúr na tíre a chothú trí ranganna spéisiúla spraíúla idirghníomhacha. Cuirfidh daltaí feabhas ar a scileanna labhartha, éisteachta, agus scríbhneoireachta le linn an chúrsa Gaeltachta agus spreagfar iad chun a scileanna teanga a úsáid sa rang agus sna gníomhaíochtaí iarnóna. Gheobhaidh gach dalta leabhrán nótaí a dearadh go speisialta ar son Chúrsaí Samhraidh Gaeltachta na hInstitiúide agus is múinteoirí iontacha na hInstitiúide a mhúinfidh an cúrsa.

GAELTACHT COURSES AVAILABLE | CÚRSAÍ SAMHRAIDH GAELTACHTA

School Newsletter

Join our mailing list to get the latest news and courses on offer.

School Newsletter

Join our mailing list to get the latest news and courses on offer.